GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

TỔ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

1. Chức năng

Khử khuẩn-Tiệt khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo tuyến và quản lý bệnh viện

2.Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn cho toàn bệnh viện theo quy định.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện
4. Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm:
+ Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm
+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời
+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc
5. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh nhân và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.
6. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.
7. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt ủi, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện
8. Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp
9. Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý
10. Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh