BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (26/02/2019) ]
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 1. Tổng số tiêu chí áp dụng đánh giá: 78/83 Tiêu chí 2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94% 3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 269 (Có hệ số: 289) 4. Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.40


TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 269 (Có hệ số: 289)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.40


(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC  Mức 1   Mức 2  Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
 SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT  3 5 32 30 8 78
 % TIÊU CHÍ ĐẠT 3.85 6.41 41.03 38.46 10.26 78

 

                            
P.KHTC-CĐT

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh